Algemene voorwaarden             <Download als pdf>

Artikel 1 - Algemene informatie/Definities
1. De besloten vennootschap Led-vision B.V., gevestigd aan de Maas 15, 5684 PL Best, aan wie de
    werkzaamheden/leveren van goederen (is) zijn opgedragen;
2. Opdrachtgever: de natuurlijke - of rechtspersoon die aan Led-vision b.v. opdracht heeft gegeven tot het verrichten
    van werkzaamheden, leveren van goederen;
3. Overeenkomst: alle tussen opdrachtgever en Led-vision b.v. gemaakte afspraken m.b.t. uitvoering van
    werkzaamheden/levering van goederen door Led-vision b.v..

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Led-vision b.v. en
    opdrachtgever.
2. Led-vision b.v. zal deze algemene voorwaarden voor of bij het aangaan van een zakelijke relatie aan de
    opdrachtgever ter hand stellen. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
3. In de offerte van Led-vision b.v. wordt verwezen naar en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard.
    Bij opdracht kan door opdrachtgever deze toepasselijkheid niet uitgesloten worden. Ook indien bij opdracht de
    opdrachtgever zijn algemene voorwaarden toepasselijk verklaard, dan wel bedingen in de algemene voorwaarden
    van Led-vision b.v. uitsluit, geldt dat de algemene voorwaarden van Led-vision b.v. integraal van toepassing zijn.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de
    overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing en zullen partijen, in overleg, nieuwe
    bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen komen. Hierbij voor zover mogelijk
    het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht nemend.
5. Indien Led-vision b.v. niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekend dit niet
    dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Led-vision b.v. het recht verliest om in toekomstige gevallen
    strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 - Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn uitgebracht, zijn vrijblijvend en niet verbindend.
2. De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de Led-vision b.v..
3. Wijzigingen in de overeenkomst worden door Led-vision b.v. schriftelijk vastgelegd.
4. Door Led-vision b.v. gedane aanbiedingen en prijsopgaven (en gegevens daaruit) mogen zonder voorafgaande
    schriftelijke toestemming van Led-vision b.v. niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 4 - Prijzen en prijswijzigingen
1. Door Led-vision b.v. opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en wordt vastgesteld op basis van een van te voren
    overeengekomen uurtarief of van een van te voren overeengekomen bedrag.
2. De prijzen voor leveringen van goederen zijn franco huis in Nederland. Voor leveringen van goederen in het
    buitenland zijn de prijzen af fabriek.
3. Orderkosten kunnen door Led-vision b.v. in rekening worden gebracht.
4. Led-vision b.v. is gerechtigd, na het uitbrengen van de offerte of na acceptatie van de opdracht, optredende
    wijzigingen in de kostprijs van de door Led-vision b.v. verschuldigde prestatie(s), als gevolg van verhoogde
    arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet
    genoemde onvoorziene omstandigheden aan opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden
    geacht.
5. Led-vision b.v. is gerechtigd meerwerk ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden aan
    opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5 - Betaling
1. Betaling dient te gebeuren binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever is hij met ingang van de vervaldatum van de
    betreffende factuur van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat
    moment is de opdrachtgever tevens een rente van 1% per maand verschuldigd over het opeisbare factuurbedrag.
    Een gedeelte van een maand wordt voor een hele maand gerekend. Te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag
    van volledige betaling.
3. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, en de kosten van rechtskundige bijstand, die Led-vision b.v. moet maken als
    gevolg van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de
    opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedrage tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
4. Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is Led-vision b.v. gerechtigd het werk stil
    te leggen/leveringen op te schorten tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan. Het in vorige zin
    bepaalde laat onverlet het recht van Led-vision b.v. op vergoeding van kosten, schade en rente.
5. Het is opdrachtgever niet toegestaan door hem te betalen bedragen te verrekenen met bedragen die hij meent te
    goed te hebben van Led-vision b.v.
6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever, dan wel in geval opdrachtgever
    om andere reden in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren en/of zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet,
    of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of woonplaats naar het buitenland verplaatst,
    zijn de verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 - Uitvoeringstermijn

    De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de
    uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Led-vision b.v. schriftelijk in gebreke te stellen en haar de gelegenheid te
    bieden om alsnog binnen redelijke termijn na te komen.

Artikel 7 - Rechten en verplichtingen
1. De opdrachtgever stelt Led-vision b.v. in de gelegenheid het werk te verrichten.
2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Led-vision b.v. tijdig kan beschikken over de voor het werk (eventueel) benodigde
    goedkeuringen van overheidswege en de overige voor het werk benodigde gegevens.
3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden zodanig en tijdig worden
    verricht dat de uitvoering van het werk door Led-vision b.v. geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging
    ontstaat dient de opdrachtgever Led-vision b.v. daarvan tijdig in kennis te stellen.
4. Indien de aanvang en voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in lid 3 van dit
    artikel moeten de voor Led-vision b.v. ontstane schade en kosten door de opdrachtgever worden vergoed.
5. De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door
    hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek zijn gebruikt, behoudens indien de gebreken voor
    Led-vision b.v. kenbaar waren en hij verzuimd heeft de opdrachtgever hierop te wijzen.
6. De door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen of hulpmiddelen moeten voldoen aan de wettelijke en
    door de Arbeidsinspectie gestelde veiligheidsvoorschriften.
7. De opdrachtgever zorgt ervoor dat het te leveren materiaal altijd binnen werkafstand van het gebouw gebracht kan
    worden.
8. In geval opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit artikel omschreven in gebreke is, heeft
    Led-vision b.v. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortkomende
    kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
9. De verplichtingen vermeld onder het bovengenoemde geven de opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding
    tegenover Led-vision b.v..
10. Led-vision b.v. zal het werk naar de bepaling van de overeenkomst uitvoeren en ervoor zorgen dat het werk wordt
      verricht door daartoe bevoegde personen.
11. Led-vision b.v. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte
      onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12. Indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Led-vision b.v. het recht werkzaamheden te laten
      verrichten door derden.

Artikel 8 - Reclamaties en garanties
1. Opdrachtgever dient de geleverde materialen bij aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna te controleren.
2. Zichtbare gebreken of tekorten moeten binnen 8 dagen na aflevering, niet-zichtbare gebreken binnen 8 dagen na
    ontdekking schriftelijk worden gemeld aan Led-vision b.v..
3. De -in de sector- gebruikelijke of gericht onvermijdbare afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht en maat
    kunnen nimmer gereclameerd worden.
4. Opdrachtgever verliest alle betreffende rechten en bevoegdheden wanneer hij niet binnen de hierboven vermelde
    termijn reclameert dan wel Led-vision b.v. niet in de gelegenheid stelt om de gemelde gebreken te herstellen.
5. Ook wanneer de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane
    bestellingen bestaan.
6. Met inachtneming van bovenstaande in dit artikel, staat Led-vision b.v. in voor de deugdelijkheid van de door haar
    geleverde en gebruikte materiaal en/of geleverde diensten, doch uitsluitend dat alle gebreken aan het geleverde,
    waarvan opdrachtgever bewijst dat zij binnen de overeengekomen termijn zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend
    als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door
    Led-vision b.v. kosteloos worden hersteld. Bij stilzwijgen van de overeenkomst op dat gebied zullen door
    Led-vision b.v. geleverde goederen of diensten, waaraan gebreken kleven, kosteloos hersteld, vervangen c.q.
    opnieuw verricht worden wanneer het gebrek zich heeft voorgedaan binnen 6 maanden na aflevering van het goed,
    voltooien van de verrichte diensten.
7. Indien door de fabrikant van componenten, welke door Led-vision b.v. worden verwerkt in zijn producten, een
    afwijkende garantie wordt gegeven dan geldt deze garantie ook voor opdrachtgever. Lampen worden gegarandeerd
    door de lampenfabrikant.
8. De garantieverplichting van Led-vision b.v. vervalt wanneer de opdrachtgever zelf wijziging in of reparaties aan het
    geleverde verricht of door derden laat verrichten, of indien het geleverde voor andere dan normale
    bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of op ondeskundige wijze is behandeld of onderhouden, of indien
    Led-vision b.v. tijdig te kennen heeft gegeven zich niet te kunnen verenigen met een door de wederpartij
    voorgeschreven keuze van materiaal en/of werkwijze, of indien door anderen dan Led-vision b.v., haar personeel of
    door haar bevoegd verklaarde derde werkzaamheden zijn verricht.
9. Niet-nakoming van wat over de betaling is overeengekomen en iedere niet-nakoming door de wederpartij van een
    van zijn verplichtingen ontheft Led-vision b.v. van haar verplichtingen, bedoeld in dit artikel, evenals van alle
    andere verplichtingen. Voldoening aan de garantieverplichting door Led-vision b.v. geldt als enige en algehele
    schadevergoeding.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
1. Led-vision b.v. is slechts aansprakelijk voor lichamelijk letstel en voor materiële schade aan installaties en
    eigendommen van opdrachtgever voor zover het letsel of schade:
       a) is veroorzaakt door uitvoering van, binnen de opdracht, te verrichten werkzaamheden of
           reparatiewerkzaamheden vanuit garantieverplichtingen en het gevolg is van schuld van personen die
           door Led-vision b.v. zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de werkzaamheden;
       b) het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar gebrek in het door Led-vision b.v. gefabriceerde en/of
           geleverde voor zover deze niet de veiligheid bieden die men, alle omstandigheden in aanmerking
           genomen, daarvan mag verwachten.
2. Led-vision b.v. is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de uit die fouten voortvloeiende
    schade te beperken of op te heffen.
3. Led-vision b.v. is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder gevolg-,
    bedrijfsschade, waardevermindering van producten en vergelijkbare schaden.
4. Led-vision b.v. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.
5. Opdrachtgever vrijwaart Led-vision b.v. van alle succesvolle aanspraken van derden terzake van
    door haar verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden,
    onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
6. In geval van aansprakelijkheid van Led-vision b.v. is zij nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te
    vergoeden dan het factuurbedrag (exclusief BTW) van de betreffende werkzaamheden/geleverde goederen. In
    geval Led-vision b.v. voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in
    het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd.
7. Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden Led-vision b.v.
    van dit risico te vrijwaren.
8. Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 8 dagen na het
    constateren van de schade schriftelijk aan Led-vision b.v. is gemeld.

Artikel 10 - Overmacht
1. In geval van overmacht van Led-vision b.v. zullen de verplichtingen uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang
    de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de wil van Led-vision b.v.
    onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke niet
    krachtens wet of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
2. Zodra zich bij Led-vision b.v. een overmachttoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel, zal zij de opdrachtgever
    hiervan schriftelijk in kennis stellen.
3. Voor zover daaronder niet al begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: staking, bedrijfsbezetting,
    blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand,
    stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten,
    waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, evenals omvangrijke ziekte van epidemiologische
    aard van personeel.
4. Zolang de overmachttoestand voortduurt, zullen de verplichtingen van Led-vision b.v. zijn opgeschort. Deze
    opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en al voor het
    intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.
5. Indien de overmachttoestand één maand heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan
    één maand zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder
    inachtneming van enige opzegtermijn. De opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst
    gehouden de door hem aan Led-vision b.v. verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode
    van vóór de overmachttoestand, aan Led-vision b.v. te betalen.
6. Led-vision b.v. is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de
    opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in het vorige lid van dit
    artikel bedoeld.

Artikel 11 - Ontbinding van de overeenkomst
1. Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij -buiten
    hetgeen in de overeenkomst is bepaald- gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven
    buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de ingebreke gestelde partij schriftelijk
    op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige
    tekortkoming te corrigeren. Tekortkomingen moeten nauwkeurig worden omschreven.
2. Voorts zijn partijen gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, buiten rechte de
    overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te
    ontbinden of op te schorten en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen indien:
       a) de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of wordt verleend;
       b) de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
       c) de onderneming van de andere partij liquideert;
       d) de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
       e) buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt
           gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen
           uit de overeenkomst na te kunnen komen.
3. Indien voor de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds werkzaamheden/leveringen zijn uitgevoerd,
    kan hij de overeenkomst uitsluitend ontbinden voor dat gedeelte, dat door of namens Led-vision b.v. nog niet is
    uitgevoerd.
4. Bedragen die Led-vision b.v. vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd/nog moet factureren in
    verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door
    opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
5. Indien de opdrachtgever, na in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet,
    niet volledig of niet tijdig nakomt, is Led-vision b.v. gerechtigd haar verplichtingen tegenover de opdrachtgever op
    te schorten, zonder daarvoor tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

Artikel 12 - Eigendoms- en auteursrechten
1. Alle tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Led-vision b.v.
    bij de offerte en uitvoering van de overeenkomst heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze aan
    opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
2. Led-vision b.v. heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, publiceren en verveelvoudiging
    van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp die worden bedoeld in de
    Auteurswet 1912 of in de Beneluxwet, inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan opdrachtgever
    of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
3. Afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen en kleuren kunnen afwijken t.o.v. het
    geleverde.
4. Omdat in de praktijk de bedrijfsomstandigheden vrijwel altijd zullen afwijken van de voor de berekeningen gekozen
    uitgangspunten zijn afwijkingen in de berekende/gemeten be- en verlichtingseenheden en gelijkmatigheden
    uitgesloten.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud
1. Tot aan de volledige betaling van alle vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, met inbegrip van rente
    en kosten, blijven door Led-vision b.v. geleverde rapporten/goederen haar eigendom.
2. Tot aan het tijdstip van volledige betaling is opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of
    te vervreemden. Indien derden enig recht op de geleverde zaken willen vestigen, is opdrachtgever verplicht om
    Led-vision b.v. zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is gehouden de goederen waarop een
    eigendomsvoorbehoud ten behoeve van Led-vision b.v. rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van
    de overige zich bij hem bevindende goederen af te zonderen.
3. Indien opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen aan Led-vision b.v. tekortschiet of
    Led-vision b.v. heeft gerechtigde grond te veronderstellen dat hij in zijn verplichtingen tekort zal schieten, is
    afnemer verplicht op eigen kosten de nog aan Led-vision b.v. in eigendom behorende goederen terug te
    leveren. Na terugontvangst wordt opdrachtgever gecrediteerd voor een bedrag gelijk de indertijd aan
    opdrachtgever gefactureerde prijs maal het aantal terugontvangen producten. Led-vision b.v. kan op het bedrag
    een aftrek toepassen voor waardevermindering als gevolg van beschadiging, veroudering en ontbreken van de
    verpakking.

Artikel 14 - Zekerheid
1. Led-vision b.v. kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever.
2. Na het sluiten van de overeenkomst kan de Led-vision b.v. zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te
    veronderstellen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de
    opdrachtgever in dit geval weigert, of niet in staat is zekerheid te stellen is Led-vision b.v. gerechtigd de uitvoering
    van het werk te onderbreken, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dit ter keuze van
    Led-vision b.v..

Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen
1. Ten aanzien van geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomsten als bedoeld in deze
    voorwaarden dan wel in nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, is uitsluitend de Nederlandse rechter
    bevoegd.
2. Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze worden
    berecht door de rechtbank binnen het arrondissement 's-Hertogenbosch. Niettemin dient het geschil te worden
    voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter.